Categories
Board TH

Post TH

หัวข้อที่ 1

Categories
Videos

WEDO TSGS 2022

Categories
NPC

NPC : SCG at Techsauce Global Summit 2022

SCG at Techsauce Global Summit 2022


เรายก Metabooth จากงาน Techsauce Global Summit 2022 
ภายใต้คอนเซปต์ “To Get There, Together” 
มาไว้ให้คุณแล้ว ไปดูกันเลย


Categories
Board TH

Zyclonic™ by SCG

Categories
Board TH

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

Categories
Enquiry

แบบสอบถามการร่วมงาน ESG Symposium 2022 (On-Ground) (EN)

Please complete the questionnaire for the
ESG Symposium 2022 to receive the souvenir - NFT SCG ESG 2022

Categories
Enquiry

แบบสอบถามการร่วมงาน ESG Symposium 2022 (On-Ground) (TH)

ทำแบบสอบถามร่วมงาน ESG Symposium 2022
เพื่อรับของที่ระลึก NFT SCG ESG 2022

Categories
Board TH

Solution – Governance

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล

  • มีการกำกับดูแลจากระดับคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างยั่งยืน
  • คน SCG ตั้งมั่นในความเป็นธรรม หนึ่งในอุดมการณ์ 4 ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” ซึ่งมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดี
  • SCG เน้นการปลูกฝังในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน โดยถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
อุดมการณ์ 4

กระบวนการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SCG

สื่อสารสร้างความตระหนักรู้

สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้พนักงานทุกระดับ กำหนดให้อยู่ในหลักสูตรเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ กับพนักงานผ่านสารจากผู้บริหารระดับสูง เน้นสร้างจิตสํานึกอย่างเคร่งครัด โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี

ทดสอบและประเมิน

โดยจัดทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลทั้งการประเมินจากภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี

เปิดให้ร้องเรียนหากพบเจอสิ่งผิดปกติ

เปิดให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบการฝ่าฝืน หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ผ่านระบบรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing System)

รายงาน

ฝ่ายจัดการมีการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ รวมทั้งข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ

เปิดเผยข้อมูล

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น GRI, SASB, TCFD และนำแนวทางการประเมินด้าน ESG มา ปรับปรุงการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น DJSI, CDP, Sustainalytics และ MSCI โดยตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืน

การยึดถือแนวปฏิบัติดังกล่าวมาอย่างยาวนานจนเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งการประยุกต แนวทาง ESG เข้ากับบริบทการดำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างและส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
Categories
Board TH

Solution – Q-Chang

คิวช่าง
เสริมทักษะอาชีพช่าง ปรับปรุง ต่อเติมที่อยู่อาศัยและงานบริการในบ้านครบวงจร
สนับสนุนแรงงานช่างมีฝีมือ ผ่าน Application ศูนย์รวมงานช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร รวมถึงมีคอร์สอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานงานช่าง และมีสวัสดิการให้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของช่างดีขึ้น
  • ปัจจุบันมีช่างมากกว่า 1,200 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด
  • มอบหมายงานให้ช่างไปกว่า 50,000 งาน
  • สร้างรายได้ให้ช่างแล้วกว่า 130 ล้านบาท

“งานช่างวิถีใหม่…ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย”

WE’VE GOT YOUR BACK

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 3.40/5. From 5 votes.
Please wait...
Categories
Board TH

Solution – Kubota

SMART FARMING Model by

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. Farm Solutions
การต่อยอดการทำเกษตรสู่ SMART FARMING ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

Modern Organic Farm

  • สร้างประสบการณ์
  • สร้างรายได้
  • สร้างความสุข
  • สร้างความมั่นคง
2. การปรับพื้นที่และขยายแปลงนา (ด้วยอุปกรณ์ Laser Leveler)
3. การใช้แอพพลิเคชั่นปฎิทินการเพาะปลูกพืชด้วย วิธีการ KAS
ช่วยวางแผนเพาะปลูกการควบคุมน้ำและใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืชได้
4. การใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานในภาคการเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
5. การส่งเสริมเกษตรปลอดนาหว่าน และเกษตรปลอดการเผา

ประโยชน์ของ SMART FARMING ต่อสิ่งแวดล้อม

SMART FARMING
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปด้วยการทำเกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่าย ๆ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...