Categories
Videos

WEDO TSGS 2022

Categories
NPC

NPC : SCG at Techsauce Global Summit 2022

SCG at Techsauce Global Summit 2022


เรายก Metabooth จากงาน Techsauce Global Summit 2022 
ภายใต้คอนเซปต์ “To Get There, Together” 
มาไว้ให้คุณแล้ว ไปดูกันเลย


Categories
Board TH

Zyclonic™ by SCG

Categories
Board TH

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

Categories
Enquiry

แบบสอบถามการร่วมงาน ESG Symposium 2022 (On-Ground) (EN)

Please complete the questionnaire for the
ESG Symposium 2022 to receive the souvenir - NFT SCG ESG 2022

Categories
Enquiry

แบบสอบถามการร่วมงาน ESG Symposium 2022 (On-Ground) (TH)

ทำแบบสอบถามร่วมงาน ESG Symposium 2022
เพื่อรับของที่ระลึก NFT SCG ESG 2022

Categories
Board TH

Solution – Governance

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล

  • มีการกำกับดูแลจากระดับคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างยั่งยืน
  • คน SCG ตั้งมั่นในความเป็นธรรม หนึ่งในอุดมการณ์ 4 ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” ซึ่งมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดี
  • SCG เน้นการปลูกฝังในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน โดยถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
อุดมการณ์ 4

กระบวนการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SCG

สื่อสารสร้างความตระหนักรู้

สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้พนักงานทุกระดับ กำหนดให้อยู่ในหลักสูตรเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ กับพนักงานผ่านสารจากผู้บริหารระดับสูง เน้นสร้างจิตสํานึกอย่างเคร่งครัด โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี

ทดสอบและประเมิน

โดยจัดทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลทั้งการประเมินจากภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี

เปิดให้ร้องเรียนหากพบเจอสิ่งผิดปกติ

เปิดให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบการฝ่าฝืน หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ผ่านระบบรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing System)

รายงาน

ฝ่ายจัดการมีการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ รวมทั้งข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ

เปิดเผยข้อมูล

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น GRI, SASB, TCFD และนำแนวทางการประเมินด้าน ESG มา ปรับปรุงการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น DJSI, CDP, Sustainalytics และ MSCI โดยตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืน

การยึดถือแนวปฏิบัติดังกล่าวมาอย่างยาวนานจนเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งการประยุกต แนวทาง ESG เข้ากับบริบทการดำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างและส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
Categories
Board TH

Solution – Q-Chang

คิวช่าง
เสริมทักษะอาชีพช่าง ปรับปรุง ต่อเติมที่อยู่อาศัยและงานบริการในบ้านครบวงจร
สนับสนุนแรงงานช่างมีฝีมือ ผ่าน Application ศูนย์รวมงานช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร รวมถึงมีคอร์สอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานงานช่าง และมีสวัสดิการให้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของช่างดีขึ้น
  • ปัจจุบันมีช่างมากกว่า 1,200 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด
  • มอบหมายงานให้ช่างไปกว่า 50,000 งาน
  • สร้างรายได้ให้ช่างแล้วกว่า 130 ล้านบาท

“งานช่างวิถีใหม่…ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย”

WE’VE GOT YOUR BACK

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 2 votes.
Please wait...
Categories
Board TH

Solution – Kubota

SMART FARMING Model by

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. Farm Solutions
การต่อยอดการทำเกษตรสู่ SMART FARMING ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

Modern Organic Farm

  • สร้างประสบการณ์
  • สร้างรายได้
  • สร้างความสุข
  • สร้างความมั่นคง
2. การปรับพื้นที่และขยายแปลงนา (ด้วยอุปกรณ์ Laser Leveler)
3. การใช้แอพพลิเคชั่นปฎิทินการเพาะปลูกพืชด้วย วิธีการ KAS
ช่วยวางแผนเพาะปลูกการควบคุมน้ำและใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืชได้
4. การใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานในภาคการเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
5. การส่งเสริมเกษตรปลอดนาหว่าน และเกษตรปลอดการเผา

ประโยชน์ของ SMART FARMING ต่อสิ่งแวดล้อม

SMART FARMING
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปด้วยการทำเกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่าย ๆ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
Categories
Board TH

Solution – Plant to “Cool”

ปลูกให้ “Cool” เพื่อเรา เพื่อโลก
เมื่อ “โลกที่เราแคร์” กำลังแย่จาก “ภาวะโลกร้อน” ไม่ใช่แค่อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น แต่เป็นสัญญาณบอกว่าโลกกำลังป่วย ทั้งอากาศเป็นพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่ทำให้เราสูดลมหายใจอย่างหวาดระแวงสภาพอากาศที่ผิดเพี้ยน ทั้งร้อนรุนแรง หนาวยาวนาน ฝนตกผิดฤดู ธรรมชาติสวยงาม ที่เป็นแหล่งพักพิงใจ ทั้งป่าเขาและท้องทะเล เริ่มจะแปรสภาพไปทุกที
หนึ่งในวิธีที่ง่ายและดี ที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ คือการ “ปลูกต้นไม้”
นอกจากจะเพิ่มอากาศสะอาด สูดเข้าปอดได้อย่างมั่นใจ ให้ความร่มรื่น สุขสดชื่น ลดความเครียดในสภาวะปัจจุบันแล้ว ยังช่วยดูดซับก๊าซ CO2 ที่เป็นสาเหตุองโลกร้อนได้ดีด้วย
ปลูกต้นไม้ให้ได้ประโยชน์ยาว ๆ ทั้งเราและโลก ต้องปลูกให้ “Cool” จะปลูกให้แตกหน่อออกใบ ผลิดอกออกผล อาจไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องเข้าใจ ใส่ใจ และดูแล ให้ต้นไม้เติบโต ถ้าทำได้ ก็ยืดอกภูมิใจกับความสำเร็จได้เต็มปอด ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมา ก็ช่วยให้โลกเย็นลง หรือลดโลกร้อนได้เช่นกัน
ใคร Make Change? ใช่คุณหรือไม่… ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้วิกฤต ‘Climate Change’
เอสซีจี แทคทีมเจนวายสายกรีน กู้วิกฤต ‘Climate Change’ จัดทริป ‘ใคร Make Change – ปลูกหญ้าทะเล @ ตรัง’ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “ปลูก ลด ร้อน” ลงพื้นที่ปลูก “หญ้าทะเล” ฮีโร่ลดโลกร้อน ตัวช่วยกู้วิกฤตโลกร้อนได้มากกว่าการปลูกต้นไม้บนบกสูงสุดถึง 35 เท่า ณ ชุมชนมดตะนอย อ.กันตัง จ.ตรัง แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดในไทย เพื่อร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้วิกฤตโลกร้อน โดยเฉพาะการปลูกหญ้าทะเล ต้นไม้ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่าต้นไม้บนบกชนิดอื่น ๆ และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้และปลุกแรงบันดาลใจ ให้ลุกขึ้นมาลงมือทำจริงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม Learn From The Real เรียนรู้ความสำคัญและความเชื่อมโยงของระบบนิเวศหญ้าทะเล/ป่าโกงกาง และสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน และเยาวชนชุมชนมดตะนอย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรม Grow Your Plant ลงพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกางอย่างถูกวิธีเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน กิจกรรม Nature Reconnect สัมผัสวิถีชุมชนชาวเลที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตลอดจนรับความรู้ในการสื่อสาร ที่ช่วยส่งต่อพลังให้คนรอบข้าง ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...