“เพื่อโลกที่ดีขึ้น” ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ “คือหน้าที่ของทุกคน”

“เพื่อโลกที่ดีขึ้น” ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ “คือหน้าที่ของทุกคน”

แม้จุดเริ่มต้นประเด็นด้าน “ESG” จะมุ่งไปที่การขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจ แต่การแก้ปัญหาและวิกฤตที่เป็นความท้าทายระดับโลกให้สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน

แม้จุดเริ่มต้นประเด็นด้าน “ESG” จะมุ่งไปที่การขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจ แต่การแก้ปัญหาและวิกฤตที่เป็นความท้าทายระดับโลกให้สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน

ภาครัฐ
ธุรกิจ
ประชาชน

เป้าหมายตามแนวทาง “ESG” สำหรับภาครัฐ

พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยการมุ่งเน้นด้านสุขภาพ การศึกษา และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมความสามัคคีทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

ปกป้องประเทศ ประชาชน และเศรษฐกิจ จากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะเศรษฐกิจโลก

พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยการมุ่งเน้นด้านสุขภาพ การศึกษา และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมความสามัคคีทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

ปกป้องประเทศ ประชาชน และเศรษฐกิจจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะเศรษฐกิจโลก

เป้าหมายตามแนวทาง “ESG” สำหรับธุรกิจ

การระบุประสิทธิภาพของต้นทุนและทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดึงดูดการลงทุน

การระบุและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG เพื่อสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร

ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจุบันและอนาคต

ลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนของท้องทะเล

การระบุประสิทธิภาพของต้นทุนและทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดึงดูดการลงทุน

การระบุและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG เพื่อสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร

ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจุบันและอนาคต

ลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนของท้องทะเล

เป้าหมายตามแนวทาง “ESG” สำหรับประชาชน

ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียม

มีส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสร้างอนาคตที่ดีกว่า

การตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ปรับค่านิยมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของตัวเอง แล้วสะท้อนค่านิยมนั้นไปถึง ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ให้รับรู้ถึงค่านิยมที่เกิดขึ้น

สังคมกำลังขับเคลื่อน ESG ผ่าน “พลังของคน” การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของประชาชน มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียม

มีส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสร้างอนาคตที่ดีกว่า

การตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

ปรับค่านิยมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของตัวเอง แล้วสะท้อนค่านิยมนั้นไปถึงภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ให้รับรู้ถึงค่านิยมที่เกิดขึ้น

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 2 votes.
Please wait...