แล้ว

ESG วัดผลอย่างไร

ธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดึงดูดให้ผู้ลงทุน จึงมีการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยมีกรอบการรายงานระดับสากลหลากหลายมาตรฐาน
มี ESG Rating Agency เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) , Sustainalytics, Morgan Stanley Capital International (MSCI) และ Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นผู้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึง ESG

การวัดผลสำเร็จของ ESG

จะพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาลงทุน ธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดึงดูดให้ผู้ลงทุน เกิดความสนใจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

(Economic Growth)

ความครอบคลุมทางสังคม

(Social Inclusion)

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

(Environmental Protection)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Economic Growth)
ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion)
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)

รายงานของ KPMG เรื่อง Impact of ESG Disclosure อธิบายว่า ผู้ลงทุนชั้นนำระดับโลก เช่น BlackRock และ Vanguard นิยมใช้ข้อมูล ESG มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทในระยะยาว เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานที่สะท้อนต้นทุน และความเสี่ยงในการพึ่งพาพลังงานของธุรกิจ รวมทั้งมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการออกผลิตภัณฑ์ เพื่อการลงทุน เช่น กองทุน และ ETFs โดยเชื่อว่าธุรกิจที่คำนึงถึงหลักการ ESG จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(https://www.setsustainability.com/page/disclosure)

ขณะที่ สหประชาชาติ

สนับสนุนการรวมตัวของผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกภายใต้ชื่อ UN PRI (Principles for Responsible Investment) เพื่อสนับสนุนหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุนอย่าง มีความรับผิดชอบ เน้นการนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่ามีส่วนร่วมสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในระดับโลก

จึงมีการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยมีกรอบการรายงานระดับสากลมีหลากหลายมาตรฐาน เช่น GRI Standards, Integrated Report Framework, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เป็นต้น โดยมี ESG Rating Agency เป็นผู้ประเมินดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) , Sustainalytics, Morgan Stanley Capital International (MSCI), Carbon Disclosure Project (CDP)

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึง ESG แม้ว่าส่วนใหญ่ยังประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนหลายรายมีการนำข้อมูลด้าน ESG มาจัดทำรายงานความยั่งยืน (sustainability report) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ควบคู่กับรายงานข้อมูลทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนไทยในมิติการลงทุนที่ยั่งยืน

เมื่อโลกที่เราอยู่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายรอบด้าน
SCG เชื่อว่า “ESG” ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจ
แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในฐานะ “พลเมืองที่ดี” ได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น
เราจึงมีหน้าที่ในการหาหนทางเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาตามศักยภาพที่เราทำได้
เพื่อร่วมกันนำพา “โลกใบนี้” ไปสู่ความยั่งยืนและส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป …
เมื่อโลกที่เราอยู่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายรอบด้าน
SCG เชื่อว่า “ESG” ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจ
แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในฐานะ “พลเมืองที่ดี” ได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น เราจึงมีหน้าที่ในการหาหนทางเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาตามศักยภาพที่เราทำได้ เพื่อร่วมกันนำพา “โลกใบนี้” ไปสู่ความยั่งยืนและส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป …
“เราต้องร่วมมือกันหันกลับมาดูแลโลกใบนี้อย่างเร่งด่วน”
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 3 votes.
Please wait...