“ESG” เป้าหมาย “ความยั่งยืน” ของภาคธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนโลก SDGs

“ESG” เป้าหมาย “ความยั่งยืน” ของภาคธุรกิจ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนโลก SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals)
เป็นกรอบการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation – UN) กําหนดขึ้น มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน “ESG” (Environment , Social, Governance)
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลขององค์กร ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของประเทศไทย (BCG Economy)
ที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ควบคู่กับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
จึงกลายเป็นคำตอบที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาและวิกฤตโลกที่เกิดขึ้น เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง (Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุ การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน โดยมีปัจจัย ที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ 1. การพัฒนา (People) 2. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Planet) 3. การสร้างเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) 4. การสร้างสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) 5. ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ แนวคิด “ESG” เป็นตัวชี้วัดในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลเป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐาน ของทุกธุรกิจมากขึ้น

สำหรับภาครัฐ การสนับสนุนแนวคิด “ESG” จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีกลยุทธ์ กระบวนการ ตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นำไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 4.50/5. From 2 votes.
Please wait...