ที่มา: US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible investment

“ What is ESG? ”

“ESG” คือ กรอบการพัฒนาที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เกิดจากการรวมตัวของนักลงทุนทั่วโลกของ “UN Principles for Responsible Investment : UN PRI” ภายใต้สหประชาชาติ ให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าได้ลงทุนมั่นใจ ว่าได้ลงทุนในธุรกิจที่รับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง ประกอบด้วย

การเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

การมีนโยบายที่ใช้กำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส

องค์ประกอบ 3 ด้าน ของ “ESG”

Environmental หรือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs

น้ำสะอาดและสุขอนามัย (Clean water and Sanitation)

ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและได้มาตรฐานสำหรับทุกคน

พลังงานสะอาดและราคาถูก (Affordable and Clean Energy)

ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และหาซื้อพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น เพื่อให้พร้อมต่อการเข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

การบริโภคและผลิตอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)

ด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ตลอดจนพฤติกรรมของประชาชนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน

แก้ปัญหาโลกร้อน (Climate Action)

เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบนิเวศบนบก (Life on Land)

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต้องมีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

ทรัพยากรทางทะเล (Life Below Waste)

โดยต้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนของท้องทะเล

Social หรือ การจัดการด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม รวมถึงดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ตั้งแต่พนักงานของบริษัทไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รอบด้าน ด้วยการสนับสนุนสังคมในเชิงรุกผ่านการริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs

ความยากจนต้องหมดไป (No Poverty)

เฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนรับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและสังคม

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being)

ด้วยระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้ และมีคุณภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศ

การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)

ครอบคลุม และเท่าทียมสำหรับทุกคน เพื่อเป็นโอกาสในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ความเท่าเทีมทางเพศ (Gender Equality)

และเพิ่มบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)

เพื่อเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

Governance หรือ การจัดการด้านธรรมาภิบาล

Governance
หรือ การจัดการด้านธรรมาภิบาล

การมีนโยบายที่ใช้กำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อต้านการทุจริต รวมถึง มีวิธีการดำเนินงานที่วิธีจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วน ได้เสีย

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs

การบริโภคและผลิตอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)

ด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ตลอดจนพฤติกรรมของประชาชนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน

สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

เพื่อส่งเสริมสังคมที่สงบสุข

ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

ให้เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยใช้กรอบ “ESG” กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งของกิจการและสังคมโดยรวม โดยจะใช้ผลการดำเนินงานด้าน “ESG” ของธุรกิจ จากตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านนี้ มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจ และความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการตัดสินใจลงทุน สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต้องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และแสวงหาผลตอบแทนที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการเห็นการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของกิจการมากขึ้นด้วย 

ปัจจุบัน “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยใช้กรอบ “ESG” กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งของกิจการและสังคมโดยรวม โดยจะใช้ผลการดำเนินงานด้าน “ESG” ของธุรกิจ จากตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านนี้ มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจ และความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการตัดสินใจลงทุน สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต้องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และแสวงหาผลตอบแทนที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการเห็นการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของกิจการมากขึ้นด้วย 

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 5 votes.
Please wait...