ทำไมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
จึงตื่นตัวลุกขึ้นมาให้ความสำคัญเรื่อง “ESG”

ทำไมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จึงตื่นตัวลุกขึ้นมาให้ความสำคัญเรื่อง “ESG”

สภาพอากาศแปรปรวนจนถึงจุดที่เรียกได้ว่า Climate Crisis
ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเข้าสู่สภาวะขาดแคลน
ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่กำลังขยายวงกว้าง
สภาพอากาศแปรปรวนจนถึงจุดที่เรียกได้ว่า Climate Crisis
ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเข้าสู่สภาวะขาดแคลน
ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่กำลังขยายวงกว้าง

รายงานความเสี่ยงประจำปี 2021 (The Global Risks Report 202116th Edition) จาก World Economic Forum (WEF) ระบุว่า สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและ ความล้มเหลวในการจัดการด้านภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลจากการเข้าถึงและการใช้ดิจิทัลที่แตกต่างกัน รวมทั้งความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด ในอีกสิบปีข้างหน้า ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดวิกฤตในการดำรงชีวิตในโลกของเรา

ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน

จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า ส่งผลให้ก๊าซ CO2 พุ่งสูงสุดขึ้น ด้านสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ให้ข้อมูลว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สิ่งมีชีวิตอย่างน้อย 1 ใน 4 จะสูญพันธุ์ และคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไอพีซีซี) ระบุว่า ประชากรกว่า 420 ล้านคน ต้องเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรง ขณะที่ประเทศไทยแล้งสุดในรอบ 40 ปี แต่ช่วงปลายปี 2563 พื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วมรุนแรงฉับพลัน จะเห็นได้ว่า ทั่วโลกได้ถึงจุดที่ Climate Change ยกระดับสู่ “Climate Crisis”

นอกจากนี้ การอุปโภค-บริโภคอย่างสิ้นเปลือง ตามจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 9.6 พันล้านคน ในปี 2050 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานตัวเลขไว้ ได้ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเข้าสู่สภาวะขาดแคลน จากการสูญเสียสมดุลทางชีวภาพ มีการคำนวณไว้ว่า หากเราต้องการให้มีทรัพยากร อย่างเพียงพอ เราต้องมีโลกถึง 3 ใบ ในอีกด้านหนึ่ง ทุกวันนี้การใช้ชีวิตในรูปแบบ Now Normal ยิ่งทำให้มีขยะมูลฝอยทั่วโลกตกค้างในสิ่งแวดล้อมมากถึง 2 พันล้านตัน และจะมีมากถึง 3.4 ล้านตันในปี 2050 ตามรายงานของ World Economic Forum ซึ่งการศึกษาของ Jambeck และคณะในปี 2015 ที่ได้นำเสนอไว้ในบทความของ SDG MOVE ระบุว่า ประเทศในอาเซียน อย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย ติด 10 อันดับแรกของประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

แม้โลกได้ก้าวสู่ความเจริญในหลายด้าน แต่ในทางกลับกัน ก็นำไปสู่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สถานการณ์โควิด 19 ได้ยิ่งซ้ำเติมให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างขึ้น องค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ รายงานว่า คนตกงานทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นเป็น 205 ล้านคน สอดคล้อง กับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเมินว่า ในปี 2022 แรงงานไทยกว่า 4.74 ล้านคน เสี่ยงถูกเลิกจ้าง และรายได้ลดลงรุนแรง เกิดภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพง ไม่พียงแค่นั้น รากฐานสำคัญอย่างการศึกษาก็สั่นคลอน โดยเฉพาะเด็กไทยกว่า 1.9 ล้านคน เสี่ยงถูกทิ้งออกจากระบบการศึกษา ตามการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ

... เมื่อเรามีโลกแค่ 1 ใบที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้ำซ้อน
การเริ่มต้นร่วมมือกัน หันกลับมาดูแลโลกใบนี้อย่างเร่งด่วน
จึง “ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด”
ของมวลมนุษยชาติ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ...
... เมื่อเรามีโลกแค่ 1 ใบที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้ำซ้อน การเริ่มต้นร่วมมือกัน หันกลับมาดูแลโลกใบนี้อย่างเร่งด่วน จึง “ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด” ของมวลมนุษยชาติ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ...
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 3 votes.
Please wait...