นวัตกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือ CECI: Action for Sustainable Future

23 องค์กรเอกชนไทย เดินหน้าเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน

Circular Economy in Construction Industry หรือ CECI คือกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก่อตั้งในปี 2561 จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารของพันธมิตรองค์กรเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญว่า หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการปัญหาเศษวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Construction เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ผลตอบแทนทางสังคม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์กรเอกชนไทย 23 องค์กร ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีตัวแทนของ 23 องค์กร ร่วมแชร์แนวทางการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน รวมถึงเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ผ่านการรับรองสินค้า บริการ และโซลูชันด้วยฉลาก “SCG Green Choice” นอกจากนี้ เอสซีจียังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “CPAC Green Solution” ที่จะช่วยลดเวลาการก่อสร้าง เพิ่มความแม่นยำ ลดการใช้ทรัพยากร ช่วยควบคุมต้นทุน และช่วยลดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบศูนย์การค้า โดยโครงการใหม่ ๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจะเป็นรูปแบบการออกแบบก่อสร้างด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ผนวกวิถีแห่งเมือง และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การบดย่อยเศษคอนกรีตจากหัวเสาเข็มที่ตัดทิ้งจากงานฐานราก นำกลับมาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุรองทางถนนในโครงการเซ็นทรัลศรีราชา และเซ็นทรัลจันทบุรี รวมปริมาณขยะเสาเข็มนำมาหมุนเวียน เท่ากับ 4,000 ตัน และวางแผนนำแนวคิด Circular Design และ Sustainable Material มาใช้ในโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์คอีกด้วย

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ “For All Well-Being” ได้นำส่วนหนึ่งของกระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาทำให้เกิดขึ้นจริง เพื่อลดขยะจากงานก่อสร้างโครงการ เช่น การเปลี่ยนตาข่ายคลุมอาคารที่ใช้ป้องกันฝุ่นและอันตรายระหว่างการก่อสร้างเป็นถุงช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า หรือการนำคอนกรีตจากหัวเสาเข็มที่ต้องตัดทิ้งและนำออกไปเป็นขยะนอกไซด์งานก่อสร้างมาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อนำกลับมาเป็นพื้นคอนกรีตที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่ม CECI ดำเนินโครงการ คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ (KingBridge Tower) พระราม 3 ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด The Spirit of Synergy โดยอาคารนี้ถือเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบของอาคาร ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการก่อสร้าง และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด มีบทบาทสำคัญในการออกแบบก่อสร้างโครงการที่เป็นต้นแบบสำหรับอนาคตที่สำคัญ เช่น โครงการประเภท Mixed Use, New Town Development และ Eco Industry ที่มีเป้าหมายสู่ Carbon Neutrality ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ฤทธา จำกัด นำเสนอแนวคิดว่าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนยังสามารถทำได้จากกระบวนการต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น การลดวัสดุ Packaging Material การจัดการขยะ การลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง การจัดการของเหลือที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ใหม่ รวมทั้งการลดการใช้พลังงาน และการใช้น้ำ

บริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเริ่มทดลองรีไซเคิลคอนกรีตจากหัวเสาเข็มเพื่อใช้ในการถมที่หรือใช้ทดแทนหินคลุกในหลายโครงการก่อสร้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุจากการรีไซเคิล เพื่อลดของเหลือจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง

23 องค์กรเอกชนภายใต้ความร่วมมือ CECI ได้แก บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นันทวัน จำกัด บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรพระนคร จำกัด บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท ขอ รีไซเคิล จำกัด บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) และบริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...