ESG in SCGC
เดินหน้าธุรกิจด้วย
ESG มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้นำแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างและส่งต่อความยั่งยืนไปสู่อนาคต ด้วยความเชื่อที่ว่า “โลกยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน”
SCGC ขับเคลื่อน ESG ด้วยนวัตกรรมสินค้าและโซลูชัน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน

เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคมีวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCGC จึงคิดค้นนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันเพื่อความยั่งยืน สอดรับกับเมกะเทรนด์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาสุขภาพ
การเติบโตของชุมชมเมือง
การเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 8 votes.
Please wait...