เอสซีจี ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล

  • มีการกำกับดูแลจากระดับคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างยั่งยืน
  • คน SCG ตั้งมั่นในความเป็นธรรม หนึ่งในอุดมการณ์ 4 ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” ซึ่งมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดี
  • SCG เน้นการปลูกฝังในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน โดยถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
อุดมการณ์ 4

กระบวนการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SCG

สื่อสารสร้างความตระหนักรู้

สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้พนักงานทุกระดับ กำหนดให้อยู่ในหลักสูตรเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ กับพนักงานผ่านสารจากผู้บริหารระดับสูง เน้นสร้างจิตสํานึกอย่างเคร่งครัด โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี

ทดสอบและประเมิน

โดยจัดทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลทั้งการประเมินจากภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี

เปิดให้ร้องเรียนหากพบเจอสิ่งผิดปกติ

เปิดให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบการฝ่าฝืน หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ผ่านระบบรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing System)

รายงาน

ฝ่ายจัดการมีการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ รวมทั้งข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ

เปิดเผยข้อมูล

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น GRI, SASB, TCFD และนำแนวทางการประเมินด้าน ESG มา ปรับปรุงการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น DJSI, CDP, Sustainalytics และ MSCI โดยตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืน

การยึดถือแนวปฏิบัติดังกล่าวมาอย่างยาวนานจนเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งการประยุกต แนวทาง ESG เข้ากับบริบทการดำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างและส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...