นวัตกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พัฒนา CPAC GREEN SOLUTION นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการด้านการก่อสร้างของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล” และ ”นวัตกรรมก่อสร้าง” มาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
CPAC Drone Solution
นวัตกรรมการประเมินพื้นที่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ลดเวลาสำรวจและความผิดพลาดในการก่อสร้าง เกิดความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
CPAC BIM
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เห็นภาพรวมของงานก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การตรวจสอบจุดผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเมื่อส่งมอบงานแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารอาคารต่อไป ลดงานตีกลับ การทำงานซ้ำ และลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
CPAC 3D Printing Solution
นวัตกรรมการพิมพ์สามมิติสำหรับการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสร้าง และตัวอาคารตามรูปแบบที่ต้องการ ลดระยะเวลาทำงานใช้แรงงานน้อยลง และลดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้าง
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...