SMART FARMING Model by

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. Farm Solutions
การต่อยอดการทำเกษตรสู่ SMART FARMING ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

Modern Organic Farm

  • สร้างประสบการณ์
  • สร้างรายได้
  • สร้างความสุข
  • สร้างความมั่นคง
2. การปรับพื้นที่และขยายแปลงนา (ด้วยอุปกรณ์ Laser Leveler)
3. การใช้แอพพลิเคชั่นปฎิทินการเพาะปลูกพืชด้วย วิธีการ KAS
ช่วยวางแผนเพาะปลูกการควบคุมน้ำและใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืชได้
4. การใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานในภาคการเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
5. การส่งเสริมเกษตรปลอดนาหว่าน และเกษตรปลอดการเผา

ประโยชน์ของ SMART FARMING ต่อสิ่งแวดล้อม

SMART FARMING
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปด้วยการทำเกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่าย ๆ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...