ความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมล้ำ

โครงการจัดการขยะชุมชน

ลดปริมาณขยะ เป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกถูกนำมาใช้สร้างประโยชน์เพื่อคนในสังคมอยู่ทุกขณะ เส้นทางการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลไว้อย่างยั่งยืนจึงสำคัญยิ่ง จากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้และจบลงที่การเป็นขยะของเสีย หากไม่มีการจัดการรวบรวม ขยะก็ยังเป็นขยะ และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การรวบรวมและคัดแยกขยะของเสีย จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่หากทำให้แพร่หลายเป็นวงกว้าง การหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อกลับมารีไซเคิลก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
เอสซีจี มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การผลิตและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเริ่มต้นจากภายในองค์กร ตั้งแต่ปี 2561 ด้วย “บางซื่อโมเดล” โครงการบริหารจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เกิดผลสำเร็จสามารถปลูกฝังความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้ร่วมกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” พนักงานสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง 100% ลดปริมาณขยะเฉลี่ยได้ 22 ตัน/เดือน นำขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากถึง 110% และได้ขยายผลการจัดการขยะสู่ชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจี เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างบูรณาการทั้งระบบ และขยายผลสู่เครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วน
“บ้านโป่งโมเดล” โมเดลขยายผลการจัดการขยะสู่ระดับอำเภอ จากความสำเร็จของ “บ้านรางพลับ” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายขยายผลชุมชนปลอดขยะให้ครบทั้ง 183 หมู่บ้าน ในอำเภอบ้านโป่ง ภายในปี 2566 ด้วยความร่วมมือของเอสซีจีพี และ 17 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ในอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในปีที่ผ่านมา “บ้านโป่งโมเดล” ขยายผลชุมชนจัดการขยะได้รวม 59 ชุมชน ลดปริมาณขยะทั่วไปได้ถึง 93% และสร้างมูลค่าการจัดการขยะของชุมชนได้รวมกว่า 1.23 ล้านบาท ทำให้อำเภอที่เคยเผชิญปัญหาขยะล้น พลิกฟื้นเป็นเมืองแห่งความสะอาด และยังเป็นต้นแบบขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ รอบโรงงานเอสซีจีอีกมากมาย มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศถึง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า บ้านอ้ออีเขียว และหนองตะแคงก้าวหน้า โดยชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ต.เขาขลุง สามารถคว้ารางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะระดับประเทศมาครองได้จากการร่วมประกวดในครั้งแรก
“Waste to Wealth…เงินทองจากกองขยะ” การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือ กุญแจสำคัญนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีจึงได้ถอดบทเรียนความสำเร็จที่หลากหลายผ่าน “Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ” รวบรวม 12 เรื่องราวต้นแบบจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวงกว้างสู่การเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการปัญหาขยะระดับประเทศ โดยหัวใจของความสำเร็จ อยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้นำและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นเมื่อขยะเริ่มหายไป คุณภาพชีวิตที่ดีก็กลับคืนมา ทั้งยังสร้างคุณค่าทางจิตใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกชุมชนอีกด้วย สามารถดาวน์โหลดหนังสือ Watse to wealth เงินทองจากกองขยะได้ทาง
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 2 votes.
Please wait...