นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฉลากสินค้าที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี
ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน
 • พลังงานที่นํากลับมาใช้ใหม่ (Recovered Energy)
 • ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
 • ใช้พลังงานลดลง (Reduce Energy Consumption)
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน
 • ออกแบบให้สามารถแยกประกอบใหม่ได้ (Designed for Disassembly)
 • ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource Use)
 • ใช้วัสดุหมุนเวียน (Renewable Materials)
 • ใช้นํ้าลดลง (Reduce Water Consumption)
 • มีอายุการใช้งานนานขึ้น (Extended Life Product)
 • ใช้ซํ้าหรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable or Refillable)
 • ลดของเสีย (Waste Reduction)
 • หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable or Recycled Content)
 • สามารถสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ (Compostable)
ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี
 • เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย (Health or Hygiene)
 • มีคุณสมบัติตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Product)
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 2 votes.
Please wait...