นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

SCGC Floating Solar Solutions

ทุ่นลอยน้ำและระบบยึดโยงสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
รายแรกของประเทศไทย
เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC นำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และด้านวัสดุศาสตร์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทุ่นลอยน้ำเพื่อใช้ประกอบและติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทย ปัจจุบัน สามารถขยายแผนงานด้านธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (SCGC Floating Solar Solutions) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
นวัตกรรมดังกล่าวสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยลดต้นทุน บริหารจัดการพื้นที่ผิวน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ปัจจุบัน SCGC ได้ทำการส่งมอบทุ่นลอยน้ำเพื่อประกอบและติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรวมมากกว่า 43 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 50 เมกะวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 35,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2564)
นวัตกรรมสารเคลือบเตาปฏิกรณ์อุตสาหกรรม
เพื่อการประหยัดพลังงาน
  • ลดการใช้พลังงานสูงสุด 10%
  • ประหยัดเชื้อเพลิง 36,500 ตันต่อปี
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100,000 ตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 97,000 ไร่
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 2.00/5. From 3 votes.
Please wait...