ความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมล้ำ

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างสุภาพบุรุษนักขับ
เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนถนน จึงจัดตั้ง “โรงเรียน ทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School)” ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก ความรู้ ทักษะในการทำงานด้านการขับขี่ให้ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ได้น้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นปรัชญาและหัวใจในการเรียนการสอน
  • เข้าใจ : การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติและรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
  • เข้าถึง : การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้เรียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด
  • พัฒนา : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย การออกแบบหลักสูตรและขั้นตอนการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการให้คำแนะนำและติดตามสนับสนุนประเมินผลทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562 มีจำนวน 140,000 คน โดยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมอาชีพคนขับรถ เสริมทักษะคนตกงานขาดอาชีพ 2 หลักสูตร รวมกว่า 200 คน ได้แก่ หลักสูตรขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก และหลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้า ได้งานทันทีหลังจบการอบรม ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
  • กรมขนส่งทางบก
  • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
  • สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
  • คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกอง
  • ประจำการกองทัพเรือ
  • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...