ความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมล้ำ

โครงการ Learn to Earn

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้โอกาส ส่งเสริมการสร้างอาชีพ
นับเป็นเวลา 58 ปีแล้ว ที่มูลนิธิเอสซีจี ได้ดำเนินโครงการ Sharing the Dream เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เรียนและมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและเป็นคนดีของสังคม ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทั้งทักษะด้านความรู้ความสามารถ (Hard Skill) และทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft Skill) เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด
ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้ว กว่า 100,000 ทุน โดยใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
จากสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การหางานทำเป็นไปอย่างยากลำบาก การมีทักษะวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันอย่างมาก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้โอกาสสร้างอาชีพ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาในแนวคิด “Learn to Earn: การเรียนรู้เพื่ออยู่รอด” สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและนำมาประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งเป็น
  • 1. การเรียนในระบบการศึกษาปกติ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาสาธารณสุข การแพทย์ อุตสาหกรรม ดิจิตัลเทคโนโลยี เกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น โดยในปี 2564 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,200 ทุน
  • 2. การเรียนในหลักสูตรระยะสั้น เรียนเร็ว จบเร็ว ได้งานเร็ว (ระยะเวลาในการเรียนไม่เกิน 1 ปี) เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักบริบาล นวดแผนไทย ช่างอเนกประสงค์ การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น โดยในปี 2564 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 120 ทุน
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
No votes yet.
Please wait...