นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ "3D Cement Printing”

โซลูชันยกระดับก่อสร้างไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ก่อสร้างรวดเร็ว 

ลดของเสีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีเฉพาะของการใช้ 3D Cement Printing Technology ช่วยให้งานก่อสร้างอาคารเป็นรูปแบบหรือรูปทรงซับซ้อนได้มากขึ้น ลดระยะเวลาทำงาน ใช้แรงงานน้อยลง ลดขยะในไซต์งานก่อสร้าง

ล่าสุด CPAC 3D Printing Solution  สามารถออกแบบ CPAC 3D Printing Modular House นวัตกรรมบ้านสำเร็จรูปและผลิตจากโรงงาน พร้อมงานระบบที่ครบวงจร แล้วนำมาติดตั้ง หรือประกอบที่หน้างานได้