อาคารเอสซีจี 100 ปี

ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานแห่งอนาคต

อาคารเอสซีจี 100 ปี รูปทรงสวยแปลกตาได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารสร้างใหม่ระดับ LEED Platinum ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของ LEED จาก U.S. Green Building (USGBC) สหรัฐอเมริกา ทั้ง 7 ด้าน คือ

  1. วัสดุและทรัพยากร
  2. คุณภาพสภาพแวดล้อมตัวอาคาร
  3. นวัตกรรมในการออกแบบ 
  4. พลังงานและบรรยากาศ
  5. การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน
  6. ประสิทธิภาพการใช้น้ำ และ 
  7. ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น

ซึ่งสะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี