ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับ Non-Fungible Token (NFT) ในงาน
ESG Symposium 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ใช้บังคับกับการแจก NFT ภายในงาน ESG Symposium 2022 ผ่านระบบ SCG Verse ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการได้รับ ใช้ หรือนำ NFT ดังกล่าวไปหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด
 • 1. คำจำกัดความ
  • 1.1. “NFT” หมายถึง Utility Token พร้อมใช้ ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible Token)
  • 1.2. “Utility Token พร้อมใช้” หมายถึง โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่พร้อมจะให้ผู้ถือใช้ประโยชน์ได้ทันทีในวันที่ออก
  • 1.3. “Wallet Address” หมายถึง ที่อยู่ของกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งใช้เพื่อรับโอนและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
  • 1.4. “Wallet Service Provider” หมายถึง ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล
  • 1.5. “คุณ” หมายถึง ผู้เข้าร่วมงาน ESG Symposium 2022 ผ่านระบบ SCG Verse
  • 1.6. “เรา” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2. เงื่อนไขการได้รับ NFT แต่ละประเภท
  • 2.1. คุณจะต้องให้ Wallet Address ที่คุณประสงค์จะใช้ในการรับ NFT แก่เรา โดย Wallet Address ดังกล่าวต้องให้บริการโดย Wallet Service Provider ที่เรากำหนด ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการโอน NFT ให้แก่คุณแล้ว เราจะลบข้อมูล Wallet Address ดังกล่าวโดยเร็ว
  • 2.2. เมื่อคุณเข้าร่วมงาน ESG Symposium 2022 คุณจะได้รับ NFT “SCG ESG 2022” ท่านละ 1 โทเคน โดยคุณไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทเคนที่ได้รับ
  • 2.3. เมื่อคุณเข้าชมบูธในงาน ESG Symposium 2022 รวมถึงบูธใน SCG Verse ครบทุกบูธและทำตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับแต่ละบูธครบถ้วน คุณจะได้รับ NFT “SCG Growing Green” ท่านละ 1 โทเคน โดยคุณต้องแสดงแต้มที่เป็นหลักฐานว่าคุณได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดครบทุกบูธตามวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ ในการขอรับ NFT “SCG Growing Green” ให้ปฏิบัติดังนี้
   • ( 1 ) สุ่มเลือกต้นไม้ของคุณจากกล่องสุ่ม “SCG GreenNFT Box”
   • ( 2 ) รับ NFT “SCG Growing Green” ซึ่งจะแสดงตำแหน่งต้นไม้ที่คุณสุ่มได้ว่าปลูกอยู่ ณ สถานที่ใด โดยคุณไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่สุ่มได้
  • 2.4. การแจก NFT ดังกล่าว ไม่ใช่การดำเนินการเพื่อการค้าหรือพาณิชย์ และเราไม่มีการเรียกค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด
  • 2.5. คุณจะต้องให้ความยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ SCG Verse แล้ว
 • 3. ข้อจำกัดความรับผิดและทรัพย์สินทางปัญญา
  • 3.1. คุณตกลงว่าจะไม่นำ NFT ที่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • 3.2. คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณนำ NFT ที่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Wallet Service Provider หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • 3.3. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่บน NFT และส่วนประกอบอื่น ๆ ของ NFT เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์ม SCG Verse หรือตามที่เราจะได้มีการประกาศเป็นคราว ๆ ไป
 • 4. ระยะเวลา
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คุณตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และให้มีผลต่อไปตราบเท่าที่คุณยังเป็นผู้ถือ NFT ที่ได้รับแจกจากเรา หรือจนกว่าจะถูกบอกเลิก