ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ SCG Verse

อัปเดตล่าสุด วันที่ 01/07/2565

   SCG Verse เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จำลองโลกของเอสซีจี ด้วยการเชื่อมต่อโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน เป็นพื้นที่ที่จะสร้างประสบการณ์ 3 มิติ ที่ให้ผู้ใช้งานได้ “เล่น” พร้อมกับ “เรียนรู้” แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชัน ที่ช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายขึ้น พร้อมกับดูแลโลกได้มากขึ้น รวมถึงโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของตัวคุณเอง โปรดศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่คุณเป็นอย่างดี ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม
   หากคุณไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม
   ทั้งนี้ คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้
 • 1. คำจำกัดความ
  • 1.1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์ม SCG Verse ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 1.2. “คุณ” หมายถึง ผู้ใช้งาน SCG Verse ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายใน SCG Verse ด้วย
  • 1.3. “เรา” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • 1.4. “SCG ID” หมายถึง บริการที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานกับทุกบริการและกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงค้นหาและจัดการข้อมูลของตนได้โดยง่าย
 • 2. ขอบเขตการให้บริการ
   คุณสามารถสร้างตัวตนในโลกเสมือน (Avatar Creation) เพื่อเป็นผู้แทนของคุณในการท่องโลก SCG Verse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จำลองโลกของเอสซีจี โดยแพลตฟอร์มมีบริการดังต่อไปนี้
  • 2.1. รับชมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ ของเอสซีจี และเข้าถึงเว็บไซต์ที่ขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือให้บริการดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ คุณเข้าใจและรับทราบว่าเราไม่ได้เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือให้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน และ/หรือ นายจ้าง-ลูกจ้าง และ/หรือ ตัวการ-ตัวแทนกับผู้ขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด เราเป็นเพียงสื่อกลางให้คุณสามารถเข้าชมและติดต่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือให้บริการโดยตรงได้สะดวกเท่านั้น
  • 2.2. เข้าร่วมงานและร่วมสนุกกับกิจกรรมและเกมต่าง ๆ พร้อมสะสมแต้ม โดยเราจะประกาศรายละเอียดงาน กิจกรรม และเกม รวมถึงกติกาการสะสมและใช้แต้มสะสมให้คุณทราบเป็น คราว ๆ ไป ทั้งนี้ คุณเข้าใจและรับทราบว่าในบางกรณีผู้อื่นจะเป็นผู้จัดงาน กิจกรรม และเกม โดยเราเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ในการจัดงาน กิจกรรม และเกมนั้น ๆ เท่านั้น เราไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน และ/หรือ นายจ้าง-ลูกจ้าง และ/หรือ ตัวการ-ตัวแทนกับผู้อื่นที่จัดงานนั้นแต่อย่างใด
  • 2.3. พื้นที่สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างคุณและผู้ใช้งาน SCG Verse ท่านอื่น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 5 เรื่อง “การติดต่อสื่อสารในแพลตฟอร์ม”
 • 3. การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
  • 3.1. คุณจำเป็นต้องมี SCG ID จึงสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ โดยในการสร้างบัญชี SCG ID คุณต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายการและวิธีการที่ผู้ให้บริการ SCG ID กำหนด โดยคุณสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SCG ID ได้ที่ https://www.scg-id.com/privacy-notice#term-and-condition
  • 3.2. คุณสมบัติของผู้สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
   • 3.2.1. คุณรับรองว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี รวมถึงไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
   • 3.2.2. กรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์ในเวลาที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ให้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ รวมถึงสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มได้
   • 3.2.3. กรณีที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการแพลตฟอร์มแทนหรือในนามของบุคคล คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวนั้นเพื่อเข้าทำข้อตกลงการใช้งานนี้ตามกฎหมาย ซึ่งเราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อำนาจกระทำการแทนหรือในนามของบุคคลอื่นนั้นได้
  • 3.3. คุณตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายในกล่องข้อความว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือลงทะเบียน หรือสร้างบัญชี หรือกระทำการอื่นใดที่อาจถือได้ว่าเป็นการตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  • 3.4. ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณเป็นผู้ตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ
   ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำไป และหากการตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยบุคคลอื่นนั้นเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจหรือเหนือขอบอำนาจ ให้ถือว่าคุณได้ให้สัตยาบันแก่การตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อคุณได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม
  • 3.5. คุณยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของคุณถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยคุณ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม คุณยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้คุณรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าคุณได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก
  • 3.6. เราสามารถปฏิเสธไม่อนุมัติการสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือระงับบัญชีของคุณ รวมถึงบอกเลิกข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับคุณได้ทันที หากเราพบว่าหรือมีเหตุสงสัยว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากคุณไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากการอนุมัติก็ตาม
 • 4. ข้อตกลงทั่วไป
  • 4.1. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด
  • 4.2. คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด การฉ้อโกง ทำให้เราหรือบุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียหายในทางใด ๆ
  • 4.3. คุณรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา ทั้งข้อมูลบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้แจ้งกับเราโดยตรงนั้นเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงตลอดเวลา รวมถึงไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงไม่มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเยียวยาเหตุใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี้
  • 4.4. เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ คุณจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้เป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บุคคลอื่นใช้แพลตฟอร์มโดยเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ
  • 4.5. คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายและ/หรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • 4.6. กรณีที่เราถูกบุคคลภายนอกเรียกให้ชำระเงินใด ๆ และ/หรือค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของคุณ คุณตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่เราเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงค่าทนายความต่าง ๆ ด้วย
 • 5. การติดต่อสื่อสารบนแพลตฟอร์ม
  • 5.1. เราให้บริการช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้งาน SCG Verse ท่านอื่น ซึ่งช่องทางดังกล่าวเป็นการสื่อสารอย่างอิสระ คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งาน SCG Verse ท่านอื่นเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ โดยเราไม่มีระบบการตรวจสอบ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริง และ/หรือ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
  • 5.2. คุณเข้าใจและยอมรับว่าแพลตฟอร์มจะทำการบันทึกภาพ เสียง ข้อความ และ/หรือประวัติการพูดคุย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • 5.3. คุณเข้าใจและยอมรับว่าผู้ใช้งาน SCG Verse ท่านอื่นอาจทำการบันทึก คัดลอกหรือเผยแพร่เนื้อหาที่คุณได้เปิดเผยลงบนแพลตฟอร์มต่อไปได้ ทั้งในพื้นที่ของแพลตฟอร์มเอง หรือในพื้นที่อื่นนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งการกระทำของผู้อยู่อาศัยท่านอื่นนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  • 5.4. เราตั้งใจให้การสื่อสารบนแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติกันและกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทั้งหมด ดังนั้นในการใช้บริการติดต่อสื่อสารบนแพลตฟอร์ม คุณตกลงจะปฏิบัติตามกฎการสื่อสารบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด ดังนี้
   • ( 1 ) ใช้คำที่สุภาพและเหมาะสม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้อื่น
   • ( 2 ) ไม่กระทำการใดที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าทอผู้อื่น
   • ( 3 ) ไม่เผยแพร่ข้อความเท็จที่อาจสร้างความแตกตื่น และไม่ปล่อยข่าวลวง
   • ( 4 ) ไม่ใช้ข้อความที่เป็นการกล่าวถึงชาติพันธุ์ ศาสนา หรือความเชื่อของผู้อื่นในแง่ลบ
   • ( 5 ) ไม่พาดพิงหรืออ้างอิงหรือใช้ถ้อยคำใดๆ ในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
   • ( 6 ) ไม่เผยแพร่รูปภาพ ลิงก์ หรือสื่ออนาจาร รวมถึงไม่ใช้ถ้อยคำที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร
  • 5.5. หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าการสื่อสารบนแพลตฟอร์มของคุณไม่เหมาะสมหรืออาจสร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้ใช้งาน SCG Verse ท่านอื่น เรามีสิทธิตักเตือน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • 6. ทรัพย์สินทางปัญญา
  • 6.1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มหรือเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้
  • 6.2. คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือบริการในแพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของเราไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้
  • 6.3. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ
   • ( 1 ) คุณรับรองว่าข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่คุณนำเข้าหรือเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มนั้น คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายในการนำเข้า หรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลดังกล่าว
   • ( 2 ) เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณตกลงว่า การที่คุณนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณได้ให้สิทธิแก่เราในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แปล และดัดแปลงเนื้อหาดังกล่าว จนกว่าคุณจะลบข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ นั้น
  • 6.4. เรามีสิทธิในการลบข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงมีสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มและลบบัญชีของคุณ หาก ( 1 ) คุณละเมิดกฎกติกา ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดหรือนโยบายอื่น ๆ ของเรา ( 2 ) เราได้รับการรายงานหรือข้อร้องเรียนจากผู้อื่น หรือได้รับแจ้งหรือคำกล่าวหาถึงการละเมิดสิทธิ หรือกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งหรือคำร้องทางกฎหมายให้ดำเนินการดังกล่าว ( 3 ) เป็นกรณีที่เราเห็นว่าสมควรหรือจำเป็น เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ นั้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาดังกล่าวเป็นสิทธิของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • 7. การใช้ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในการให้บริการแพลตฟอร์ม เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เราอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 • 8. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
  • 8.1. คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มด้วย
  • 8.2. เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือในกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากแพลตฟอร์ม ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้แพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากแพลตฟอร์ม และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดย จงใจของเรา
  • 8.3. คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดเพื่อการส่งมอบล่าช้า ความเสียหายโดยอ้อม และความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ เช่น การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การเสียลูกค้า การขาดประโยชน์จากการใช้ หรือการเสียโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
  • 8.4. แพลตฟอร์มอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ โปรแกรม แอปพลิเคชัน หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้คุณตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงระมัดระวังการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม แอปพลิเคชั่น หรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี้ คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • 9. การปิดบัญชี
  • 9.1. เราเคารพสิทธิของคุณในการเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการแพลตฟอร์ม กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีของคุณ โปรดติดต่อ SCG Home Contact Center 02 586 2222
  • 9.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงที่ทำให้การให้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด เราสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เราอาจแจ้งให้ทราบในอนาคต กฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม เช่น การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • 10. ระยะเวลาและการบอกเลิกข้อตกลง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คุณตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และให้มีผลต่อไปจนกว่าจะถูกบอกเลิก คุณถูกปิดบัญชี หรือจนกว่าเราจะหยุดให้บริการแพลตฟอร์ม
 • 11. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม
  • คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม การที่คุณตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการแพลตฟอร์มหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว
 • 12. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • 12.1. คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้ โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มให้คุณพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการแพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
  • 12.2. คุณสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู Terms & Conditions ทั้งนี้ หากคุณต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์มก่อนหน้า โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุในข้อ 14
 • 13. ข้อตกลงอื่น
  • 13.1. เราเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินคดีเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ คุณตกลงจะช่วยเราในการสอดส่องดูแลและแจ้งให้เราทราบหากคุณพบว่ามีบุคคลอื่นละเมิดสิทธิหรือทำให้เกิดความเสียหายกับเราหรือแพลตฟอร์ม และคุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเราในการดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือแพลตฟอร์ม
  • 13.2. ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขและเอกสารอื่นขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ
  • 13.3. ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงสำหรับคุณนี้เป็นโมฆะ ให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะและมีผลบังคับใช้ต่อไปได้
  • 13.4. คุณยินยอมให้เราสามารถเปลี่ยนตัวคู่สัญญาฝ่ายเราหรือโอนสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้กับบุคคลอื่นได้
  • 13.5. การละเว้นไม่ใช้สิทธิหรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเราไม่ถือว่าเป็นการที่เราสละสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนั้น และเรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป
  • 13.6. การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย
  • 13.7. ข้อตกลงสำหรับคุณนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและให้ใช้บังคับเหนือความตกลงอื่นในเรื่องเดียวกันที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้
  • 13.8. ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด การรักษาความลับยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงสำหรับคุณนี้ถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุดลงแล้ว
 • 14. ติดต่อเรา
  • หากคุณมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ที่อยู่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • อีเมล : [email protected]

SCG Verse Platform Terms of Use

  Last updated: 01/07/2565

  SCG Verse is a digital platform simulating SCG’s world by connecting real world and virtual world altogether, and will be a space that create 3D experience for the users to “play” and “learn” the concept of creating innovation and solution which enhances your life comfortability, and promotes the world conservation, including campaign for social and environment.
  These Terms of Use, including other related terms and conditions, and announcements, including revisions and amendments of these documents, shall be an agreement between you and us in relation to the use of the Platform, regardless of how you access the Platform. For your benefit in using the Platform, please carefully read these Terms of Use, including conditions specified in other documents and other information we have provided to you before agreeing to these Terms of Use, or using the Platform.
  If you do not agree to, or comply with these Terms of Use, or no longer wish to use the Platform, please do not proceed further or stop using the Platform
  You agree to comply with these Terms of Use as follows:
 • 1. Definition
  • 1.1. “Platform” means SCG Verse platform which includes website, application, and other related channels;
  • 1.2. “you” means Platform users which includes any event attendees, speakers, and other persons related to events held in SCG Verse;
  • 1.3. “we” means The Siam Cement Public Company Limited
  • 1.4. “SCG ID” means the service which provides a medium that connects user’s data to SCG’s services and business units so that you can easily use the services, including to search and manage your data.
 • 2. Service Scope
   You can create an identity in the virtual world (Avatar Creation) to represent yourself and to explore SCG Verse, a digital platform which simulate SCG’s world. The Platform provides the following services:
  • 2.1. View products, innovations and other services offered by SCG, and easily access website offering such products, innovation or services; You understand and agree that we are not the seller or provider of such products, innovations and services, and we do not have any partnership, employment or agent relationship with the seller or provider of such products, innovations or services. We are only the medium that allows you to easily view and directly contact the seller or provider of such products, innovations or services.
  • 2.2. Attend events, and join campaigns and games, and collect points, which we will, from time to time, announce to you the details of the events, campaigns and games, including rules in relation to collecting and using points; You understand and agree that in certain cases, a third party will be an organizer of the events, campaigns and games. We only provide the space for such events, campaigns and games to be held. We do not have any partnership, employment or agent relationship with such event organizers.
  • 2.3. Space for communicating and exchanging knowledge and opinion between you and other Platform users. Please review further details in Article 5 “Commutation in Platform”
 • 3. Creating an Account
  • 3.1. You are required to have SCG ID in order to use the Platform. To create SCG ID account, you shall provide correct and complete information according to list and procedure specified by provider of SCG ID. You may review terms and conditions of SCG ID at https://www.scg-id.com/privacy-notice#term-and-condition
  • 3.2. Qualifications of person creating an account
   • 3.2.1. You represent and warrant that you are a natural person of the age of at least 20 years old, and you are not an unsound mind person, an incompetent person or a quasi-incompetent person;
   • 3.2.2. If you are a minor when creating an account, you represent and warrant that your guardian, custodian or curator have given consent to you in creating the account and accepting these Terms of Use, including using the Platform;
   • 3.2.3. If you create an account, or use the Platform on behalf of other person, you represent and warrant that you are legally authorized to act on behalf of such person in entering into these Terms of Use, and we may request that you present evidence to prove your authority to act on behalf of such other person.
  • 3.3. You agree to be binding with these Terms of Use when you check the box specifying that you agree to these Terms of Use, or comply with these Terms of Use, or register, or create an account, or other manners which may be deemed that you agree with these Terms of Use.
  • 3.4. In the event that any person other than you agrees to these Terms of Use, you agree to be binding with these Terms of Use as having been agreed by such person. If such person does so without authorization or beyond the scope of his authorization, it shall be deemed that you rectify to agree with these Terms of Use when you access the Platform.
  • 3.5. You agree that when any activities, communication, access, or use of any information on the Platform are done by using your account, whether such actions are authorized by you or not, you agree that we have the right to proceed, refer or request that you be responsible for such actions as if you done them by yourself, whether to us or third-parties.
  • 3.6. We may reject to create your account, or suspend your account, including immediately terminate any agreement with you, if we are aware, or suspect that the information or document retrieved from you are incorrect or incomplete regardless of whether such incident occurs before of after the approval.
 • 4. General Provisions
  • 4.1. You agree to comply with applicable laws.
  • 4.2. You agree not to use the Platform in an inappropriate manner, including to mislead others, to fraud, and to cause reputational or other damages to us or other persons.
  • 4.3. You represent that the information you provide to us, whether on the Platform or otherwise been given to us, is complete, correct and accurate at all time, including not in any way impersonates other persons, and causes damages to third parties. You shall be held responsible for any actual damages incurred to us and/or the third parties caused by your violation of this term. We are not responsible to inspect such information, including remedy any damages caused by such inaccurate information.
  • 4.4. For the purpose of security, you shall keep confidential of your username and password, including any information regarding access to your account. We shall not be held responsible for any losses, damages, expenses incurred as a result of you allowing other persons to use the Platform by using your account.
  • 4.5. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the Platform by any means and to strictly comply with these Terms of Use, and not to act in contrary to the laws, and/or public policy or public morals
  • 4.6. In the event that we are subject to expenses, and/or damages caused by your actions, you agree to fully compensate us for such damages, including any incurred attorney’s fees.
 • 5. Communication on Platform
  • 5.1. We provide communication channel between you and other Platform users. Such provided channel allows you to communicate freely. You understand and accept that all data are made available on the system by other Platform users. We do not have an inspection system. Therefore, we cannot guarantee that such data is correct, complete, timely, accurate and/or will not cause damages to other persons.
  • 5.2. You understand and accept that the Platform will record videos, sounds, texts, and/or chat history for the interest of the company’s business operation.
  • 5.3. You understand and accept that other Platform users may record, duplicate or publish contents which you disclose on the Platform, either within the Platform or in other spaces beyond our control. We have no control other actions by other Platform users.
  • 5.4. We intend to make the communication on the Platform, creative, respectful and highly beneficial to all Platform users. Therefore, by using the provided communication services on the Platform, you agree to strictly comply with the Platform communication rules as follows:
   • ( 1 ) Using polite and appropriate language, and expressing opinion in a creative and respectful manner;
   • ( 2 ) Not acting in any way to defame, disrespect, insult and mock others;
   • ( 3 ) Not publishing any false information which may spread panic to public, and not releasing fake news;
   • ( 4 ) Not negatively addressing others’ ethnicity, religion or belief;
   • ( 5 ) Not negatively mentioning, referring, or otherwise addressing to the royal institution; and
   • ( 6 ) Not publishing pornography photos, links, or contents, including texts and messages.
  • If it appears to us that your communication on the Platform is inappropriate or may create dissatisfaction to other Platform users, we are entitled to warn you, suspend or deactivate your account at our sole discretion.
 • 6. Intellectual Property
  • 6.1. We own all information and copyrights, trademarks, symbols, service marks, and trade names, whether registered or unregistered that appear on the Platform or any other parts of the Platform, unless otherwise specified in these Terms of Use or other related documents. We do not allow or consent to any use of any copyright, trademark, symbol, service mark, and trade name without our prior written consent, unless such use is permitted in accordance with the Platform.
  • 6.2. You agree not to reproduce, modify, adjust, edit, add-on, recompose, or reverse engineer any parts of the Platform or the services offered on the Platform under any circumstances and will not delete, destroy, damage, or make unclear of any marks or symbols showing ownership of copyright or trademarks or services, whether intentionally or negligently. You agree not to appoint other party to take the actions as prohibited hereunder.
  • 6.3. Permit to Use Your Information
   • ( 1 ) With respect to any contents, photos, or information protected by intellectual property law which you input into or publish on the Platform, you represent that you own or otherwise have the legal right to input or publish such contents, photos, or information.
   • ( 2 ) For us to provide you with services according to the purposes specified in these Terms of Use, you agree that by inputting or publishing any contents, photos, or information protected by intellectual property law, you allow us to use, reproduce, publish, translate, and modify such contents until you delete such contents, photos, or information.
  • 6.4. We reserve the right to delete any contents, photos, or information which violate these Terms of Use, and to limit or suspend your access to the Platform, and delete your account, if (1) you violate these Terms of Use and/or our other rules, and policies (2) we receive report, or complaint from other persons, or have been notified of any violation of rights or laws, or receive official order or request to do so, (3) we deem appropriate or necessary to contain, or prevent any damages or effect which may arise as a result of such contents, photos, or information, at our sole discretion.
 • 7. Use of Personal Data and Personal Data Protection
  • In operating the Platform, it is necessary for us to collect, use and disclose (collectively referred to as “Process”) your personal data pursuant to the purposes and details as specified in the Privacy Notice, which you may see further details at Privacy Notice for SCG Verse Users. We may modify, amend, change and alter the Privacy Notice as appropriate at any time without any prior notice to you.
 • 8. Liability Limitation and Disclaimer
  • 8.1. You understand that quality of the network and device used by you to access the Platform affect the efficiency of the Platform.
  • 8.2. We use our best effort to provide you with the most efficient services. However, when you use the Platform, or download any data and component from the Platform, such data and component may not be correct, complete, sufficient, timely, reliable, or free from virus or the likes, or the access to this Platform may be interrupted, error, delay, incorrect, incomplete or inaccessible. You agree that you will be responsible for any losses, damages, or expenses incurred to computer systems, devices or communication tools or equipment which are used to access the Platform, including any loss of data and any indirect damage arising from the use of the Platform or when downloading data and components from the Platform. You agree not to hold us liable for a malfunction of the Platform which is not intentionally caused by us.
  • 8.3. You agree that we shall not be liable for the delay, indirect damages, and consequential damages, e.g. loss of income, loss of profit, commercial loss, reputational loss, loss of customer, loss of use, loss of opportunity which may arise from, or related to the Platform or these Terms of Use.
  • 8.4. The Platform may link to website, program, application or other electronic database of third parties which are not controlled by us. You shall review terms, conditions and privacy notice, and be cautious in using such website, program, application and electronic database. You agree that we shall not be held responsible for any direct or indirect damages caused by services provided by third parties.
 • 9. Deactivate an Account
  • 9.1. We respect your right to decide whether to use or not use our Platform. In the event you wish to deactivate your account, please contact SCG Home Contact Center at 02 586 2222
  • 9.2. These Terms of Use are intended to make your experience in using the Platform smooth and beneficial. We reserve the right to deactivate your account without any prior notice to you, if you do not comply with these Terms of Use, other conditions we may notify in the future, any laws, rules, and regulations, including any actions which we deem inappropriate on the Platform, e.g. impersonating, or giving false information.
 • 10. Term and Termination
  • These Terms of Use are effective as from the date you agree to them, and shall continue in full force until they are terminated, or you deactivate your account, or we stop operating the Platform.
 • 11. Modification, Change, and Termination of the Platform
  • You understand and agree that we have the right to modify, change, adjust, or terminate any components of the Platform, whether it is in the form of services, systems, displays and/or any information on the Platform. By downloading or using the Platform after we have modified, changed, or made adjustment to any components of the Platform, you are deemed to have given your express consent to us for such installation, upgrades, updates, modifications, changes, adjustments, or termination.
 • 12. Modification, Change, and Termination of the Terms of Use
  • 12.1. You understand and agree that we have the right to add, modify, change, and adjust the Terms of Uses or any other documents related to the Platform. We will post the updated Terms of Use, including the date of the latest update on the Platform, for you to read before accessing the Platform. You will be deemed to expressly accept the new Terms of Use if you use or continue to use the Platform after the addition, revisions, or changes to the Terms of Use.
  • 12.2. You can view our current Terms of Uses by using the tab ‘Terms and Conditions’ on the Platform. If you want to view previous versions of the Terms of Use, please contact us at the details specified in Article 14.
 • 13. Miscellaneous
  • 13.1. We shall have the exclusive right to bring legal action in relation to the Platform. You agree to help observing and notifying us if you discover any person infringe, or cause any damages to us or the Platform, and you agree to fully cooperate with us in taking actions in order to protect our right or to prevent any damages which may be incurred to us or the Platform.
  • 13.2. If there is a difference between these Terms of Use and other documents, the parties agree that we have the right to use our discretion over interpretation of the difference.
  • 13.3. If any part of these Terms of Use, with respect to you, is held to be void, the remaining part shall be unaffected and continue to be valid and enforceable.
  • 13.4. You consent to our novation of these Terms of Use, or assignment of right and obligations under these Terms of Use to other party
  • 13.5. Failure by us to exercise any rights and/or if we waive our right to exercise our rights, whether in whole or in part, shall not be deemed to be a waiver of our rights under these Terms of Use. We reserve the right to exercise our rights at any time.
  • 13.6. The use of the Platform shall be governed by the laws of Thailand
  • 13.7. These Terms of Use, with respect to you, constitute entire agreement of the parties and shall supersede all prior agreements between the parties with respect to subject matter hereof.
  • 13.8. Provisions of intellectual property, liability, limitation of liability, and confidentiality, with respect to you, shall survive the termination or expiration of these Terms of Use.
 • 14. Contact Us
  • If you have any questions, please contact us at The Siam Cement Public Company Limited
  • Address : 1 Siam Cement Road, Bang Sue, Bangkok 10800
  • Email : [email protected]